آئین کلنگ زنی جایگاه سوخت باغ رضوان

آئین کلنگ زنی جایگاه سوخت باغ رضوان با مشارکت و سرمایه گذاری هلدینگ پترو آیریک

با تلاش ها و پیگیری های مدیران و مسئولان هلدینگ پترو آیریک و هماهنگی های انجام شده با مدیران شهری و همچنین مدیر عامل محترم آرامستان باغ رضوان استان اصفهان، مراسم کلنگ زنی احداث جایگاه سوخت در محل ورودی آرامستان باغ رضوان شهر اصفهان برگزار شد. این جایگاه دارای 12 نازل سوخت گیری بصورت همزمان برای 12 خودرو و ظرفیت ذخیره سازی فرآورده به میزان تقریبا 90 هزار لیتر را دارد.