منشور اخلاقی هلدینگ پترو آیریک

منشور اخلاقی هلدینگ پتروآیریک

منشور اخلاقی ذیل ، ارزش ها و رفتارهای مورد انتظار از کارکنان سازمان را در تمامی سطوح سازمانی تبیین نموده و راهنمای آنان در انجام وظایف شغلیشان می باشد.

ارزش ها و رفتارها
 •  تعالی هلدینگ پتروآیریک وابسته به اعتماد متقابل سازمان و کارکنان، کارکنان با همدیگر و سازمان با مشتریان و سایر ذینفعان است.
 • لازمه ایجاد و مراقبت از چنین اعتمادی، انطباق رفتاری کارکنان در تمامی سطوح سازمانی با این منشور می باشد.
 • موفقیت سازمان و کارکنان تلاشگر آن در گرو التزام عملی به ارزش ها و مبانی رفتاری مندرج در این منشور است .
عملکرد
 • عملکرد ممتاز ، اساس و مبنای غیر قابل اغماض تمامی فعالیتهای ما در سازمان می باشد.
 • تعالی و کیفیت، روح و جان تمامی فعالیت ها بوده و اثربخشی و بهبود مستمر در همه ی امور، مطلوب همیشگی ماست.
رفتار کاری
 • ما تابع قوانین ، مقررات، آئین نامه ها، رویه ها، دستورالعمل ها و برنامه هایی هستیم که بر کسب و کارمان در سازمان حاکم است.
 • صداقت و امانت داری، جوهره رفتارهای کاری ما بوده و در تعامل با دیگران، راستی و درستی ، ویژگی فراموش نشدنی ماست.
 • تمامی اقدامات ما در تأمین و تدارکات نیازها، مبتنی بر منافع تجاری سازمان و مشتریان آن می باشد. این اصل توسط تمام کارکنان اعم از کسانی که مستقیماً در امر تأمین و تدارکات سازمان مشغولند و یا کسانی که به نوعی در فرایند مذکور تأثیرگذار هستند رعایت خواهد شد.
اموال، دارائی ها و منابع مالی
 • ما همیشه حافظ اموال و دارایی های مشهود و نامشهود سازمان و طرف های تجاری آن که در تحویل ما می باشد بوده و خواهیم بود.
 • اقدامات و رفتارهای ما در مدیریت و تخصیص بهینه منابع مالی سازمان، مسئولانه و صادقانه بوده و منطبق با سیاست های آن می باشد.
مشتریان
 • جلب رضایت مشتریان از طریق ارائه ی خدمات و محصولات باکیفیت و ایمن و رعایت دقیق موارد  HSE   با قیمتهای رقابتی، اولویت بسیار مهم سازمان بوده و مورد رعایت و توجه کامل ما می باشد.
 • ما ارزش و اهمیت مشتریان را دانسته و ضمن تلاش برای تحقق و بهبود مستمر آن، ارجحیت آنان را اصلی ترین تعهد و الزام خود میدانیم.
 • محیط زیست، محیط کاری و منابع
  • ما تمامی شرایط لازم را برای حفظ و ایجاد محیط زیست پاک رعایت می کنیم.

  • ما تمامی شرایط لازم را برای ایجاد و حفظ محیط کاری سالم و ایمن رعایت می کنیم.

  •  بهره برداری ما از منابع طبیعی در فرایندهای کاری ، مسئولانه و همراه با دقت است.

  • ما محصولات و فرایندها را بگونه ای طراحی می کنیم که استفاده از انرژی و مواد اولیه همراه با بهره وری بوده و ضایعات و پسماندهای تولید به حداقل برسد.

  روابط
  • ما به ایجاد و تعمیق روابط متقابل با همه ذینفعان سازمان پایبندیم و رفتارمان توأم با احترام و صداقت است.

  • همه ی ما در قالب یک تیم واحد و در راستای منافع سازمان تلاش نموده و در روابط خود با همدیگر وظیفه شناس می باشیم.

  یادگیری و دانش سازمانی
  • ما از رشد حرفه ای و فردی خود و همکاران در راستای پیگیری چشم انداز و مأموریت سازمان حمایت می کنیم.

  • ما در راستای سیاست های سازمان، دانش کاری و حرفه ای خود را بطور گسترده و اثربخش با همکاران به اشتراک می گذاریم و طالب دانش و مهارت هایی هستیم که برای سازمان و جامعه ارزشمند هستند .

  اولویت منافع سازمان
  • ما فعالیت های شخصی بیرون از سازمان خود را به نحوی دنبال می کنیم که تضاد و ناسازگاری با منافع سازمان نداشته و حتی تداعی کننده ی چنین تضادی نیز نباشد.
  دارائی های معنوی
  • وظیفه ماست که رازدار سازمان بوده و اقدامات لازم را جهت حفظ محرمانه بودن هرگونه اطلاعاتی که به اقتضای شغل خود کسب می نماییم به عمل آوریم .

  • ما اطلاعات سازمان را به هیچ طریق گفتاری ، نوشتاری و یا الکترونیکی فاش نمی نماییم مگر اینکه موافقت لازم قبلی را جهت انجام این کار از مدیریت سازمان اخذ نموده باشیم.
  ثبت و گزارش
  • ما تمامی ثبت ها و گزارشات را بر اساس ماهیت واقعی امور و بطور صحیح و شفاف تهیه کرده و مطابق اصول پذیرفته شده مربوطه انجام میدهیم.
  معامله سهام و اوراق بهادار توسط کارکنان
  • آن دسته از ما که به اقتضای شغل یا موقعیت شغلی خود به اطلاعاتی دسترسی دارند که افشاء نگردیده و افشاء آنها می تواند بر قیمت سهام یا سایر اوراق بهادار سازمان تأثیر بگذارد، تا موقعی که اطلاعات مزبور فاش نشده است مجاز به خرید یا فروش مستقیم ( توسط خود ) یا غیر مستقیم ( توسط دیگران) سهام یا اوراق بهادار سازمان نمی باشیم.
  مسئولیت جاری سازی
  • همه ی ما وظیفه داریم که مندرجات و مفاهیم این منشور اخلاقی را در تمامی سطوح سازمانی جاری ساخته و با حساسیت ویژه، مراقب هرگونه رفتار مغایر با ارزش ها و اصول رفتاری مندرج در آن باشیم.