هلدینگ پترو آیریک

سهامداران هلدینگ پتروآیریک

مسعود فرقدانی

سهامدار ارشد

داود خلیلی

سهامدار

سعید مهرعلیان

سهامدار

مجید توسلی

سهامدار

حمیدرضا آقابابازاده

سهامدار

فهرست