اعضای هیئت مدیره هلدینگ پتروآیریک

هیئت مدیره هلدینگ پتروآیریک
مسعود فرقدانی
رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل
هیئت مدیره هلدینگ پتروآیریک
داوود خلیلی
نایب رئیس هیئت مدیره
هیئت مدیره هلدینگ پتروآیریک
سعید مهرعلیان
عضو هیئت مدیره
هیئت مدیره هلدینگ پتروآیریک
مجبتی توسلی
عضو هیئت مدیره
هیئت مدیره هلدینگ پتروآیریک
حمیدرضا آقابابازاده
عضو هیئت مدیره
فهرست